Οι εγραφές των μαθητών στην  Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2013-2014 αρχίζουν από 1η έως 21 Ιουνίου 2013.


Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου

α.   Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β.   Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ.   Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

δ.   Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε.   Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

 

στ.  Ατομικό Δελτίο Υγείας, το συμπληρώνει ο Παιδίατρος (το παίρνετε από το σχολείο).

ζ.  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.


atomiko_deltio_ygeias_mathiti_dimotiko.pdf  (για τον παιδίατρο)