ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 2013

 Οδηγίες για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

 

  Η Γραπτή δοκιμασία/τεστ για την εισαγωγή μαθητών στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 34520/Δ1/12-03-2013 (ΦΕΚ 600 τ.Β/14-3-2013) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

  Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων θα παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής των μαθητών για τη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής αφού καταθέσουν στην Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής των Εξετάσεων το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου εγγραφής του/της μαθητή/τριας ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013 σύμφωνα με την αριθμ. 71624/Δ1/27-5-2013(ΦΕΚ1378/τΒ?/6-06-2013) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

  Διευκρινίζουμε ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που κάποιος κηδεμόνας δεν προσέλθει μέχρι τις 18  Ιουνίου στο σχολείο τότε ο μαθητής αποκλείεται από τη δοκιμασία.

  Την ημέρα της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) οι μαθητές πρέπει να είναι παρόντες στο σχολείο στις 9 π.μ. έχοντας μαζί τους το δελτίο συμμετοχής τους, δύο στυλό διαρκείας μπλε και γομολάστιχα. Δεν επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, μολύβι  και διορθωτικό.

  Στις 10:00 ξεκινάει η γραπτή δοκιμασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε 2 ώρες και οι μαθητές θα εξεταστούν στα πεδία:

  • Κατανόηση κειμένων ελληνικής Γλώσσας
  • Μαθηματικά
  • Φυσική

  Επειδή τα θέματα και των τριών πεδίων θα δοθούν όλα μαζί, θα πρέπει οι μαθητές να διαχειριστούν σωστά τον χρόνο της εξέτασης. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο να έχουν οι μαθητές μαζί τους ρολόι.

   Διευκρινίζεται επίσης, ότι, έπειτα από απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου μας, τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές, θα παραχθούν και θα σταλούν από επιστημονική επιτροπή υπό τη ΔΕΠΠΣ. Τα θέματα ανά γνωστικό πεδίο θα αναγράφονται και θα απαντώνται σε ειδική φόρμα, ενώ η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ σε βαθμολογικό κέντρο στην Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γραπτών, η αναλυτική βαθμολογία των μαθητών θα αποσταλεί στο ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου μας, το οποίο και θα προβεί στην  ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/σων μαθητών/τριών.

  Ενδεικτικά θέματα βρίσκονται αναρτημένα από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/depps καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-zosim.ioa.sch.gr.  

  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλ. 26510 43141 και 26510 43274 .

                                                                                        

 Η   Δ/ντρια

Ερασμία Ζαβιτσάνου