Οι δάσκαλοι του Σχολείου δέχονται τις παρακάτω πρώτες μέρες κάθε μήνα

τους γονείς των μαθητών της τάξης των για ενημέρωση. Σε περίπτωση διδακτικών
ή λόγων υγείας  κ.λ.π. ?είναι αυτονόητο? ότι μπορούν να επιδιώκουν συνάντηση με
τους δασκάλους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα.