Ιστορικά στοιχεία


Εν Ιωαννίνοις          15/4/1971

Προς
Τόν Κον 'Επιθεωρητήν Δημοτικής 'Εκπ/σεως Β?. Περιφ. Ιωαννίνων
 
Ε ν τ α ύ θ α

 
     Εις εκτέλεσιν της ύπ' άριθ. 671/1971 Διαταγής  Υμών, Λαμβάνω τήν τιμήν να αναφέρω  Υμιν  τά κάτωθι  περί της ιστορίας του ύφ' ήμάς 10ου 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου 'Ιωαννίνων:
α) Το 10ον Δημοτικόν Σχολειον Ιωαννίνων ίδρύθη ώς Δημόσιον και δη ως 2/τάξιον τήν 12/2/1959.
β)  Προήχθη από 2/θέσιον είς 4/θέσιον τήν 6/10/1966.
γ)  Προήχθη από 4/θέσιον είς 6/θέσιον τό έτος 1968
.
δ)  Από του έτους 1959 (ετος ιδρύσεως του Σχολείου) μέχρι σήμερον, έχουν διδάξει οι Διδάσκαλοι:
1) ?Εξαρχος θεμιστοκλής (σχολικά ετη 1959-60 καί  1960-61).
2)  Αβδελίδου Σουλτάνα (σχολικά ετη 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 καί  1970-71).
3. Παγούνης Σπυρίδων (σχολικά ετη 1961-62, 1962-63, 1963-64 καί  1964-65).
4. Ντίνος Κων/ντινος (σχολικά ετη 1966-67, 1967-68, 1968-69 καί  1969-70).
5. Κόντης Χρήστος (σχολικά ετη 1967-68, 1968-69, 1969-70 καί 1970-71).
6. Τόλη Αθηνά (σχολικά ετη 1967-68,1968-69 1969-70 καί  1970-71).
7. Σέκκας Σπυρίδων (σχολικά ετη 1969-70 καί  1970-71).
8. Παλάντζα Χαρίκλεια (σχολικά ετη 1969-70 καί  1970-71).
9. Κωσταδήμα Σταυρούλα (σχολ.έτος 1969-70).
10.  Ζαλοκώστα Χαριτίνη ( ,, ,, 1969-70).
11. Τσεκούρας Γεώργιος ( ,, ,, 1969-70).
12. Σουσιόπουλος Χρυσόστομος (σχολ.ετος 1970-71).
13. Κατσούρας Θεόδωρος (σχολ.ετος 1970-71).
14. Μάγγα Αλίκη (από 21/9/1970 μέχρι της  1/3/1971).
Καί  ε) Τό 10ον Δημοτικόν Σχολειον 'Ιωαννίνων στερείται ιδιοκτήτου Διδακτηρίου. Συστεγάζεται μετά του 2ου Δημοτ. Σχολείου είς τό Β' 'Ελισαβέτειον των 'Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως  Ιωαννίνων.
Διά του υπ΄ αριθμ. 5575/25-8-1970 Συμβολαίου συνταχθέντος παρά του κ.Γεωργίου Α.Παπουτσάκη, Συμβολαιογράφου Αθηνών, ήγοράσθη υπό της Σχολικής  Εφορείας του καθ ημάς Σχολείου παρά του Αυτονόμου Οργανισμου Εργατικής Κατοικίας οίκόπεδον 2.650 τ.μ. εις θέσιν « Νέαι 'Εργατικαί Κατοικίαι Ιωαννίνων» προς άνέγερσιν Διδακτηρίου τοϋ 10ου 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων αντί τοϋ ποσού των 102.025 Δραχμών.-

Ό
Διευθυντής του Σχολείου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

 
 
Το Σχολικόν έτος 1971-72:   Υπηρέτησαν Οργανικώς:
1.    Σέκκας Σπυρίδων (Δ/ντής του Σχολ.)
2.    Σουσιόπουλος Χρυσόστομος
3.    Κόντης Χρήστος.
4.    Τόλη   Αθηνά    
5.    Παλάντζα   Χαρίκλεια
6.    Μπαλντούμα Ελένη.
Κατ' απόσπασιν:
1) Βαζάκας 'Αθανάσιος
2) Γατσέλου "Αννα.
 
Το Σχολικόν ετος 1972-1973:  Υπηρέτησαν Οργανικώς:
1)       Κόντης Χρήστος (Δ/ντής του Σχολείου)
2)       Τσανάκας Ιωάννης
3)       Τόλη Αθήνα
4)       Παλάντζα Χαρίκλεια
5)       Μπαλντούμα 'Ελένη
Κατ' απόσπασιν:
1) Υφαντή Μαριάνθη
2) Ζήγου Χρυσάνθη.
 
Τό 10ον Δημοτικόν Σχολειον Ιωαννίνων, εγκατεστάθη είς τό ίδιόκτητον Διδακτήριόν του (Tολ) είς Β' Εργατικάς Κατοικίας τήν 28ην Μαρτίου του έτους 1973. Τά εγκαίνια έγένοντο τήν 6ην Απριλίου 1973.

Εν Ιωαννίνοις τη 30η Ιουνίου 1973
0 Διευθυντής του Σχολείου 

ESR ΡάδιοΕπισκέψεις

Σήμερα 0

Χτες 4

Σύνολο 57280