Οι εγραφές των μαθητών στην  Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2015-2016 αρχίζουν από 1η έως 19 Ιουνίου.


   Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου

α.   Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β.   Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ.   Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

στ.  Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.), το συμπληρώνει ο Παιδίατρος (το παίρνετε από το σχολείο ή το κατεβάζετε από αυτή τη σελίδα στο τέλος).

ζ.  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

   Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.

 

   Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα

(i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας  στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και 

(ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

 
atomiko_deltio_ygeias_mathiti_dimotiko.pdf (για τον παιδίατρο)